• ELABORAM
  • AVIZ DE OPORTUNITATE
  • PLAN URBANISTIC ZONAL - PUZ
  • PLAN URBANISTIC DE DETALIU- PUD
  • PLAN URBANISTIC GENERAL - PUG

Urbanist Chiritescu Miruna
Telefon:0734722655
E-mail:mirunagisconcept@yahoo.com

I.) AVIZ DE OPORTUNITATE INTREBARI SI RASPUNSURI

1.CE TREBUIE SA CONTINA SOLICITAREA SCRISA PENTRU AVIZ DE OPORTUNITATE?

a)piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse, indicatorii propuşi, modul de integrare a acesteia în zonă, prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale;

b) piese desenate, respectiv încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral, cu zona de studiu, conceptul propus -plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor, modul de asigurare a accesurilor şi utilităţilor.

2.CE SE STABILESTE PRIN AVIZUL DE OPORTUNITATE?

a) teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;

b) categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi;

c) indicatorii urbanistici obligatorii -limitele minime şi maxime;

d) dotările de interes public necesare, asigurarea accesurilor, parcajelor, utilităţilor;

e) capacităţile de transport admise.

II.) PROIECT URBANISTIC ZONAL INTREBARI SI RASPUNSURI

1.CE SE STABILESTE PRIN PLANUL URBANISTIC ZONAL?

- Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general.

2.CE REGLEMENTARI CUPRINDE PLANUL URBANISTIC ZONAL?

- Planul urbanistic zonal (P.U.Z.) cuprinde reglementări specifice detaliate pentru zona studiată, conform prevederilor legii, structurate în piese scrise şi desenate. Piesele scrise sunt formate, cel puţin, din memoriul general şi regulamentul local de urbanism;

- Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic și arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise.

3.CARE SUNT REGLEMENTARILE CUPRINSE IN PLANUL URBANISTIC ZONAL?

a) organizarea rețelei stradale;

b) organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane;

c) modul de utilizare a terenurilor;

d) dezvoltarea infrastructurii edilitare;

e) statutul juridic și circulația terenurilor;

f) protejarea monumentelor istorice și servituți în zonele de protecție ale acestora.

4.IN CE CAZ ESTE OBLIGATORIU ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL?

a)zonelor centrale ale localităților;

b) zonelor construite protejate și de protecție a monumentelor;

c) zonelor de agrement și turism;

d) zonelor/parcurilor industriale, tehnologice și zonelor de servicii;

e) parcelărilor, pentru divizarea în mai mult de 3 parcele;

f) infrastructurii de transport;

g) zonelor supuse restructurării sau regenerării urbane;

h) altor zone stabilite de autoritățile publice locale din localități, potrivit legii.

III.) PROIECT URBANISTIC DE DETALIU INTREBARI SI RASPUNSURI

1.CE CARACTER ARE PLANUL URBANISTIC DE DETALIU?

- Planul urbanistic de detaliu are caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relație cu parcelele învecinate. Planul urbanistic de detaliu nu poate modifica planurile de nivel superior.

2.CE SE DETALIAZA PRIN PLANUL URBANISTIC DE DETALIU?

a)modul specific de construire în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate;

b) retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei;

c) procentul de ocupare a terenului și modul de ocupare a terenului;

d) accesele auto și pietonale;

e) conformarea arhitectural-volumetrică;

f) conformarea spațiilor publice;

3.CAND SE ELABOREAZA PLANUL URBANISTIC DE DETALIU?

- Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amănunțită a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general sau Planul urbanistic zonal.

IV.) PROIECT URBANISTIC GENERAL INTREBARI SI RASPUNSURI

1.CE REPREZINTA PROIECTUL URBANISTIC GENERAL?

- Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale.

2.CE CUPRINDE PLANUL URBANISTIC GENERAL?

a)stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul administrativ al localității;

b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;

c) zonificarea funcțională în corelație cu organizarea rețelei de circulație;

d) delimitarea zonelor afectate de servituți publice;

e) modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

f) stabilirea zonelor protejate și de protecție a monumentelor istorice și a siturilor arheologice reperate;

g) zonele care au instituite un regim special de protecție prevăzut în legislația în vigoare;

h) formele de proprietate și circulația juridică a terenurilor;

j) zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și la măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone;

j) zone de risc datorate unor depozitări istorice de deșeuri.

3.CARE SUNT PREVEDERILE PE TERMEN MEDIU SI LUNG CE TREBUIE CUPRINSE IN PLANUL URBANISTIC GENERAL?

a)evoluția în perspectivă a localității;

b) direcțiile de dezvoltare funcțională în teritoriu;

c) traseele coridoarelor de circulație și de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului național, zonal și județean;

d) zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și la măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone;

e) lista principalelor proiecte de dezvoltare și restructurare;

f) stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire;

g) delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni urbanistice de regenerare urbană.

4.IN CE BAZA SE ELABOREAZA PLANUL URBANISTIC GENERAL?

- Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localității și se corelează cu bugetul și programele de investiții publice ale localității, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică.

5.CE ZONE SE IDENTIFICA PRIN PLANUL URBANISTIC GENERAL?

- Prin Planul urbanistic general se identifică zone pentru care se pot institui reglementări ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu și de la care nu se pot acorda derogări. Aceste reglementări se formulează cu claritate în Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general.

6.CE PIESE SCRISE SI DESENATE TREBUIE SA CUPRINDA PLANUL URBANISTIC GENERAL?

a) diagnosticul prospectiv, realizat pe baza analizei evoluției istorice, precum și a previziunilor economice și demografice, precizând nevoile identificate în materie de dezvoltare economică, socială și culturală, de amenajare a spațiului, de mediu, locuire, transport, spații și echipamente publice și servicii;

b) strategia de dezvoltare spațială a localității;

c) regulamentul local de urbanism aferent acestuia;

d) planul de acțiune pentru implementare și programul de investiții publice;

e) planul de mobilitate urbană.

V.) REGULAMENT GENERAL DE URBANISM INTREBARI SI RASPUNSURI

1.CE REPREZINTA REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM?

- Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice și economice care stă la baza elaborării planurilor de urbanism, precum și a regulamentelor locale de urbanism;

2.CE CUPRINDE SI DETALIAZA REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM?

- Regulamentul local de urbanism pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, aferent Planului urbanistic general, sau pentru o parte a acesteia, aferent Planului urbanistic zonal, cuprinde și detaliază prevederile referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum și de amplasare, dimensionare și realizare a volumelor construite, amenajărilor și plantațiilor, materiale și culori, pe zone, în conformitate cu caracteristicile arhitectural-urbanistice ale acestora, stabilite în baza unui studiu de specialitate;

LEGISLATIE SPECIFICA SI CONEXA