• ELABORAM DOCUMENTATII TEHNICE PENTRU OBTINERE
  • AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR DE LA APELE ROMANE
  • AUTORIZATIE DE GOSPODARIREA APELOR DE LA APELE ROMANE
  • AVIZ DE AMPLASAMENT DE LA APELE ROMANE

Inginer Hidro
Telefon:0723526852
E-mail:Studiiapa@yahoo.com

SUNTEM O INSTITUTIE PRIVATA SPECIALIZATA IN ELABORAREA DOCUMENTATIILOR PENTRU FUNDAMENTAREA SOLICITARII AVIZULUI/AUTORIZATIEI DE GOSPODARIRE A APELOR ELABORATE CONFORM ORDIN NR. 891/2019 PENTRU AUTORIZATIA DE GOSPODARIRE A APELOR SI ORDIN NR. 828/2019 PENTRU AVIZUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR

DOMENII DE ATESTARE

a) Intocmirea studiilor hidrogeologice

b) Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor

I.) AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR INTREBARI SI RASPUNSURI

1.CAND ESTE NECESARA SOLICITAREA AVIZULUI DE GOSPODARIRE A APELOR DE LA APELE ROMANE ?

- Titularul de proiect are obligația de a solicita și obține avizul de gospodărire a apelor, la faza de proiectare studiu de fezabilitate, în scopul realizării unei protecții eficiente și integrate a resurselor de apă și al atingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane și a nedeteriorării stării acestora.

- Titularul de proiect este obligat să solicite avizul de gospodărire a apelor înainte de demararea lucrărilor propuse prin proiect.

2.DE UNDE SE OBTINE AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR ?

- Procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor este condusă de către Administrația Națională "Apele Române" sau de către unitățile aflate în subordine, astfel cum sunt definite în Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

3.CE REPREZINTA AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR ?

- Avizul de gospodărire a apelor reglementează regimul lucrărilor și proiectelor care se construiesc pe ape sau au legătură cu apele

- Avizul de gospodărire a apelor reprezintă actul administrativ care condiționează din punct de vedere tehnic și juridic:

a) execuția proiectelor care urmează a fi construite pe ape sau care au legătură cu apele

b) obținerea permisului de exploatare a agregatelor minerale din albiile cursurilor de apă și din terase

c) aprobarea planurilor de amenajare a teritoriului (PAT), planurilor urbanistice generale (PUG), precum și a planurilor urbanistice zonale (PUZ) și planurilor urbanistice de detaliu (PUD) în măsura în care acestea conțin proiecte/lucrări pe ape sau care au legătură cu apele

4.CARE SUNT ETAPELE NECESARE EMITERE AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR ?

- Procedura de emitere a avizului de gospodărirea a apelor se inițiază odată cu depunerea de către titularul de proiect la autoritatea competentă de gospodărire a apelor, a următoarelor documente:

a) cerere;

b) decizia etapei de evaluare inițială emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului;

c) certificatul de urbanism, în copie;

d) documentația tehnică de fundamentare a avizului de gospodărirea a apelor, întocmită conform Normativului de conținut al documentației tehnice de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor.

Documentația tehnică de fundamentare va fi întocmită de instituții publice sau private atestate de autoritatea publică centrală în domeniul apelor, în conformitate cu prevederile legale;

5.CAT ESTE VALABIL AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR ?

- Avizul de gospodărire a apelor este valabil pe toată perioada de realizare a lucrărilor înscrise în acesta.

- Avizul de gospodărire a apelor își pierde valabilitatea după 2 ani dacă execuția lucrărilor nu a început în acest interval;

LEGISLATIE AVIZ APELE ROMANE

II.) AUTORIZATIA DE GOSPODARIRE A APELOR INTREBARI SI RASPUNSURI

1.CAND ESTE NECESARA SOLICITAREA AUTORIZATIEI DE GOSPODARIRE A APELOR DE LA APELE ROMANE ?

- În scopul gospodăririi durabile a resurselor de apă și protecției acestora împotriva epuizării și poluării, Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, introduce obligația utilizatorului de apă de a solicita și obține, atât pentru desfășurarea activităților existente, cât și pentru punerea în funcțiune, „autorizația de gospodărire a apelor“ ce reglementează funcționarea și exploatarea lucrărilor și activităților desfășurate pe ape sau care au legătură cu apele.

2.CE REPREZINTA AUTORIZATIA DE GOSPODARIRE A APELOR?

- Autorizația de gospodărire a apelor reprezintă actul care condiționează din punct de vedere tehnic și juridic funcționarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafață, subterane, cu zona costieră, faleza, litoralul și plaja mării, cu apele maritime interioare, marea teritorială, zona economică exclusivă și platoul continental, precum și funcționarea și exploatarea în continuare a celor existente și, după caz, desfășurarea activității de depozitare, manevrare și/sau transport prin conducte al substanțelor periculoase sau alte activități pe sol sau în subsol care pot conduce la evacuarea indirectă de substanțe periculoase în apele subterane sau de suprafață.

3.CE DREPTURI SE OBTIN PRIN AUTORIZATIA DE GOSPODARIRE A APELOR?

a) de funcționare a folosinței de apă, în cadrul căreia apele de suprafață se utilizează pentru alimentări cu apă potabilă sau industrială, irigații, producerea de energie electrică, navigație, piscicultură, flotaj, agrement sau ca receptor pentru apele evacuate de către alți utilizatori din intravilanul sau extravilanul localităților;

b) de evacuare, după utilizare în condițiile prevăzute de lege, după caz, cu respectarea programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase în receptorii naturali;

c) de evacuare prin injectare în structurile din care au provenit sau în formațiunile geologice, care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri, a apelor de zăcământ de la schelele de extracție, fără a produce poluarea straturilor de ape subterane traversate;

d) de evacuare în cursuri de apă, după epurare corespunzătoare, a apelor de mină sau de zăcământ;

e) de funcționare sau exploatare a lucrărilor, construcțiilor și instalațiilor executate pe ape sau care au legătură cu apele și a căror execuție a fost reglementată prin aviz de gospodărire a apelor;

f) de folosință a albiilor minore, a plajei și a țărmului mării, în alte scopuri decât cele pentru recreere;

g) de exploatare a nisipurilor și pietrișurilor, prin exploatări organizate din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor și bălților sau din terasă aflate în zone care necesită decolmatare, reprofilarea albiei și regularizarea scurgerii, fără împiedicarea curgerii apelor mari, fără afectarea construcțiilor din zonă ce au legătură directă sau indirectă cu regimul de curgere a apelor și, respectiv, a apelor subterane;

h) de exploatare a nisipurilor și pietrișurilor necesare interesului public local, în limita cantității maxime de 5.000 metri cubi anual, oferit la solicitarea administrației publice locale.

4.CARE SUNT CATEGORIILE DE ACTIVITĂȚI PENTRU CARE NU SUNT NECESARE SOLICITAREA ȘI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR?

a) alimentarea cu apă pentru folosințe destinate satisfacerii nevoilor gospodăriei proprii, în condițiile în care, pentru aceasta, nu se folosesc instalații sau se folosesc instalații cu capacitate de până la 0,2 l/s;

b) lucrări de dragare efectuate pe căile navigabile pentru menținerea adâncimii de navigație și la care locurile de depozitare a materialului rezultat din lucrările de dragare.

5.CINE POATE ELABORA DOCUMENTATII TEHNICE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR?

- Documentația tehnică de fundamentare va fi întocmită de instituții publice sau private atestate de autoritatea publică centrală în domeniul apelor, în conformitate cu prevederile legale.

6.CE DOCUMENTE TREBUIE SA CONTINA DOSARUL PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR?

a) documentația tehnică de fundamentare;

b) avizul de gospodărire a apelor care a stat la baza realizării proiectului;

c) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivele noi, cu toate anexele acestuia;

d) schema generală a lucrărilor, construcțiilor, instalațiilor sau a folosinței de apă pentru care se solicită autorizația, cu prezentarea principalilor parametri constructivi și funcționali, inclusiv încadrarea în ansamblu a folosinței de apă;

e) macheta fișei de inventariere a forajelor;

f) acceptul deținătorilor sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurare, după caz;

g) planul de prevenire și de combatere a poluărilor accidentale, după caz;

7.CINE ELIBEREAZA AUTORIZAȚIA DE GOSPODĂRIRE A APELOR?

- Autorizația de gospodărire a apelor se emite de către Administrația Națională „Apele Române“, administrațiile bazinale de apă sau sistemele de gospodărire a apelor.

8.CE PERIOADA DE VALABILITATE ARE AUTORIZAȚIA DE GOSPODĂRIRE A APELOR?

a) 1 an, pentru exploatările de nisipuri și pietrișuri necesare interesului public local, în limita cantității maxime de 5.000 mc/an, la solicitarea administrației publice locale;

b) 1 an, pentru lucrările de decolmatare și reprofilare a albiei minore realizate prin exploatarea organizată de nisipuri și pietrișuri, în funcție de evoluția morfologică a albiei, corelat cu perioada emiterii permisului de exploatare de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale;

c) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivele noi, cu toate anexele acestuia;

d) maximum 5 ani, pentru restul categoriilor de lucrări pe ape sau în legătură cu apele.

LEGISLATIE AUTORIZATIE DE GOSPODARIRE A APELOR APELE ROMANE