• ELABORAM
  • STUDIU GEOTEHNIC

Inginer Geolog
Telefon:0734183804
E-mail:marikaradu77@gmail.com

I.) STUDIU GEOTEHNIC INTREBARI SI RASPUNSURI

1.CE REPREZINTA UN STUDIU GEOTEHNIC?

- Studiul geotehnic pentru construcii reprezinta o componenta distinct aproiectului unei construcii.

2.PENTRU CE SE INTOCMESTE UN STUDIU GEOTEHNIC?

- Studiul geotehnic se întocmeste pentru: constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere; constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele; constructii de cai ferate; constructii de porturi si platforme marine; constructii si amenajeri hidrotehnice; constructii pentru îmbunatatiri funciare; constructii edilitare si de gospodarie comunala; constructii pentru transportarea produselor petroliere; depozite de deseuri, precum si pentru orice alte categorii de constructii;

- Studiul geotehnic se întocmeste atât pentru constructii noi, cât si pentru constructii existente, în vederea obtinerii autorizatiei de construire/desfiintare, precum si pentru toate fazele de proiectare stabilite în conditiile legii;

- De asemenea, studiile geotehnice se pot întocmi, dupt caz, si în cadrul expertizelor tehnice, inclusiv judiciare, al studiilor de impact, precum si al documentatiilor specifice prevazute de lege în vederea emiterii acordurilor/avizelor de mediu.

3.CARE SUNT CATEGORIILE DE STUDII GEOTEHNICE?

a)Studiu geotehnic preliminar;

b)Studiu geotehnic;

c)Raport de monitorizare geotehnica a executiei;

d)Expertiza geotehnica;

4.CE REPREZINTA STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR?

- Studiul geotehnic preliminar (SGP) este documentaţia geotehnică necesară pentru faza preliminară de proiectare denumită Studiu de prefezabilitate (S.PF.), astfel cum este definită aceasta în legislaţia naţională în vigoare;

- Studiul geotehnic preliminar se întocmeşte, în principal, pe baza unor date tehnice specifice amplasamentului şi a unor date din arhive. Recomandări privind conţinutul - cadru al Studiului geotehic preliminar sunt prezentate în anexa B a prezentului normativ;

- Studiul geotehnic preliminar nu se substituie Studiului geotehnic necesar la proiectarea lucrărilor.

5.CE REPREZINTA STUDIUL GEOTEHNIC?

- Studiul geotehnic (SG) reprezintă documentaţia tehnică obligatorie pentru proiectarea oricărei construcţii în fazele de proiectare Studiu de fezabilitate (S.F.) şi Proiect tehnic (P.Th.), inclusiv în etapa de Documentaţie tehnică pentru autorizarea construcţiilor (D.T.A.C.), astfel cum sunt acestea definite în legislaţia naţională în vigoare;

- Studiul geotehnic face parte din Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.), astfel cum este definită aceasta în legislaţia naţională în vigoare;

- Studiul geotehnic de detaliu (SG-D) se elaborează pentru faza de Detalii de execuţie (D.E.), în cazul în care pentru această fază de proiectare sunt necesare elemente suplimentare faţă de cele furnizate de Studiul geotehnic elaborat pentru fazele de Studiu de fezabilitate şi de Proiect tehnic (P.Th.);

- Studiul geotehnic de detaliu este recomandat pentru amplasamente cu potenţial de alunecare sau pe care s-au produs alunecări, în cazurile prezenţei carstului sau a altor accidente subterane pe amplasament, precum şi la studii de optimizare a soluţiilor de fundare, mai ales pentru obiective importante, cu dezvoltare mare în plan şi/sau în adâncime;

6.CE REPREZINTA RAPORTUL DE MONITORIZARE GEOTEHNICĂ A EXECUŢIEI?

- Monitorizarea geotehnică a execuţiei are în vedere urmărirea execuţiei lucrărilor legate de teren în concordanţă cu prevederile proiectului tehnic/detaliilor de execuţie, pentru a se putea dispune, dacă se dovedeşte necesar, adaptarea detaliilor de execuţie pe măsura avansării lucrărilor, în funcţie de condiţiile geotehnice întâlnite şi de comportarea lucrărilor în faza de execuţie;

- Monitorizarea geotehnică a execuţiei are în vedere şi umărirea comportării masivelor de pământ (deformaţii, deplasări, variaţii ale nivelului apei subterane ş.a.) în faza de execuţie a lucrărilor;

- Raportul de monitorizare geotehnică a execuţiei (RMG) cuprinde notele de sinteză ale monitorizării geotehnice (în primul rând natura şi caracteristicile pământurilor întâlnite şi compararea acestora cu previziunile), precum şi note privind comportarea lucrării în curs de execuţie şi a vecinătăţilor;

- Programul de monitorizare geotehnică a execuţiei şi elaborarea raportului de monitorizare geotehnică se realizează, prin grija beneficiarului, de către proiectantul lucrării în cadrul activităţii de asistenţă tehnică, împreună cu elaboratorul studiului geotehnic, sau, după caz, de către experţi/verificatori tehnici de proiecte, atestaţi pentru domeniul Af.

7.CE REPREZINTA EXPERTIZA GEOTEHNICĂ?

- Expertiza geotehnică se realizează, la comanda beneficiarului lucrării de construcţie, în faza de proiectare şi/sau în faza de execuţie a unei construcţii noi, sau în cazul unei construcţii existente;

- Obiectul expertizei geotehnice consta, în principal, în:

a) Verificarea aprofundată a studiilor geotehnice realizate, incluzând - dacă este cazul - şi efectuarea unor investigaţii geotehnice suplimentare;

b) Verificarea aprofundată a soluţiei de fundare propuse de proiectantul lucrării;

c) Verificarea rezistenţei şi stabilităţii terenului de fundare al unei construcţii existente, în corelare cu construcţiile învecinate;

d) Verificarea lucrărilor de susţinere a excavaţiilor adânci, aşa cum sunt definite în reglementările tehnice specifice în domeniu;

e) Determinarea cauzelor care au dus la eventuale degradări ale construcţiilor în faza de execuţie sau de exploatare şi propunerea de soluţii de intervenţie pentru remedierea acestora;

- In cazul unei lucrări existente, Expertiza geotehnică se diferenţiază după cum lucrarea este fără avarie sau cu avarie;

- In cazul unei lucrări fără avarie, obiectivul expertizei geotehnice îl reprezintă, de regulă, expertizarea unui element geotehnic specific al lucrării, cu luarea în considerare a studiilor geotehnice realizate în diferitele faze ale proiectării, precum şi a observaţiilor făcute pe parcursul execuţiei şi exploatării;

- In cazul unei lucrări care a suferit degradări, obiectivul principal al expertizei geotehnice îl constituie investigarea cauzelor geotehnice ale degradărilor produse şi propunerea unor lucrări de intervenţie imediată, consolidare şi reparaţii;

- Realizarea expertizei geotehnice se efectuează de experţi tehnici atestaţi pentru domeniul Af;

LEGISLATIE PRIVND ELABORARE STUDIU GEOLOGIC